201712131659078819715613226.jpg

现在预登记免费观展

展会时间


医博会(CMEF)            2018年4月11日(周三)-14日(周六)

药交会(PharmChina)      2018年4月11日(周三)-13日(周五)

原料会(API)                    2018年4月11日(周三)-13日(周五)

健康营养品展(NHNE)     2018年4月11日(周三)-13日(周五)

预登记注册/登录

看不清换一张

立即注册/登录已注册观众找回预登记号